Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Ecoslops S.A.

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Ecoslops S.A., Ecoslops S.A. godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Ecoslops S.A. objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Ecoslops S.A. ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

Neto prihod Ecoslops S.A. je sada 1 447 706 €. Podaci o neto prihodu uzimaju se iz otvorenih izvora. Neto prihod Ecoslops S.A. danas je iznosio -1 382 645 €. Dinamika Ecoslops S.A. neto prihoda porasla je za 0 € za posljednji izvještajni period. Grafikon kompanije za finansiranje Ecoslops S.A.. Ecoslops S.A. financijski izvještaj o grafikonu u stvarnom vremenu prikazuje dinamiku, tj. Promjenu osnovnih sredstava kompanije. Podaci o Ecoslops S.A. neto prihodu na grafikonu na ovoj stranici crtaju se plavim trakama.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/12/2020 1 447 706 € -41.51 % ↓ -1 382 645 € -
30/09/2020 1 447 706 € -41.51 % ↓ -1 382 645 € -
30/06/2020 1 625 378 € -35.15 % ↓ -1 151 013 € -
31/03/2020 1 625 378 € -35.15 % ↓ -1 151 013 € -
30/06/2019 2 506 353 € - -240 598 € -
31/03/2019 2 506 353 € - -240 598 € -
31/12/2018 2 475 140 € - -62 852 € -
30/09/2018 2 475 140 € - -62 852 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Ecoslops S.A., raspored

Datumi Ecoslops S.A. financijski izvještaji: 30/09/2018, 30/09/2020, 31/12/2020. Datumi financijskih izvještaja određeni su računovodstvenim pravilima. Najnoviji datum financijskog izvješća Ecoslops S.A. je 31/12/2020. Bruto dobit Ecoslops S.A. je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit Ecoslops S.A. je -658 899 €

Datumi finansijskih izvještaja Ecoslops S.A.

Operativni prihod Ecoslops S.A. je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Ecoslops S.A. je -1 175 298 € Neto prihod Ecoslops S.A. je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Ecoslops S.A. je -1 382 645 € Operativni troškovi Ecoslops S.A. su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Ecoslops S.A. je 2 623 004 €

31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 31/03/2020 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
-658 899 € -658 899 € -733 502 € -733 502 € 51 727 € 51 727 € 192 122 € 192 122 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
2 106 605 € 2 106 605 € 2 358 880 € 2 358 880 € 2 454 627 € 2 454 627 € 2 283 018 € 2 283 018 €
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
1 447 706 € 1 447 706 € 1 625 378 € 1 625 378 € 2 506 353 € 2 506 353 € 2 475 140 € 2 475 140 €
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
- - - - 2 506 353 € 2 506 353 € 2 475 140 € 2 475 140 €
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
-1 175 298 € -1 175 298 € -1 162 707 € -1 162 707 € -263 085 € -263 085 € -84 866 € -84 866 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
-1 382 645 € -1 382 645 € -1 151 013 € -1 151 013 € -240 598 € -240 598 € -62 852 € -62 852 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - - - - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
2 623 004 € 2 623 004 € 2 788 085 € 2 788 085 € 2 769 438 € 2 769 438 € 2 560 005 € 2 560 005 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
11 738 734 € 11 738 734 € 11 331 076 € 11 331 076 € 9 950 180 € 9 950 180 € 12 670 194 € 12 670 194 €
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
47 905 668 € 47 905 668 € 44 123 635 € 44 123 635 € 34 468 480 € 34 468 480 € 33 611 385 € 33 611 385 €
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
7 940 940 € 7 940 940 € 7 607 178 € 7 607 178 € 4 411 671 € 4 411 671 € 5 817 404 € 5 817 404 €
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
- - - - 6 200 540 € 6 200 540 € 3 851 163 € 3 851 163 €
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - - - - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
- - - - 11 332 928 € 11 332 928 € 11 193 483 € 11 193 483 €
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
- - - - 32.88 % 32.88 % 33.30 % 33.30 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
15 263 362 € 15 263 362 € 18 110 576 € 18 110 576 € 21 901 600 € 21 901 600 € 22 417 902 € 22 417 902 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - - -33 000 € -33 000 € 198 862 € 198 862 €

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Ecoslops S.A. je 31/12/2020. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Ecoslops S.A.-a, ukupan prihod Ecoslops S.A.-a iznosio je 1 447 706 Eura i promenjen na -41.51% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Ecoslops S.A. u posljednjem kvartalu iznosio je -1 382 645 €, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Ecoslops S.A.

Finansije Ecoslops S.A.