Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi DBT SA

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije DBT SA, DBT SA godišnji prihod za 2022. godinu. Kada DBT SA objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

DBT SA ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

Neto prihod DBT SA je sada 1 368 000 €. Podaci o neto prihodu uzimaju se iz otvorenih izvora. Neto prihod DBT SA danas je iznosio -1 573 500 €. Ovo su glavni finansijski pokazatelji DBT SA. Grafikon financijskog izvještaja na našoj web stranici prikazuje informacije prema datumima od 30/09/2018 do 31/12/2020. Financijsko izvješće na grafikonu DBT SA omogućava vam da jasno vidite dinamiku osnovnih sredstava. Sve informacije o DBT SA ukupnom prihodu na ovom grafikonu stvaraju se u obliku žutih traka.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/12/2020 1 368 000 € -29.193 % ↓ -1 573 500 € -
30/09/2020 1 368 000 € -29.193 % ↓ -1 573 500 € -
30/06/2020 612 000 € -77.109 % ↓ -1 809 000 € -1259.615 % ↓
31/03/2020 612 000 € -77.109 % ↓ -1 809 000 € -1259.615 % ↓
30/06/2019 2 673 500 € - 156 000 € -
31/03/2019 2 673 500 € - 156 000 € -
31/12/2018 1 932 000 € - -487 000 € -
30/09/2018 1 932 000 € - -487 000 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj DBT SA, raspored

Datumi DBT SA financijski izvještaji: 30/09/2018, 30/09/2020, 31/12/2020. Datumi financijskih izvještaja strogo su regulirani zakonom i financijskim izvještajima. Trenutni datum financijskog izvještaja DBT SA za danas je 31/12/2020. Bruto dobit DBT SA je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit DBT SA je -510 500 €

Datumi finansijskih izvještaja DBT SA

Operativni prihod DBT SA je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod DBT SA je -1 470 000 € Neto prihod DBT SA je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod DBT SA je -1 573 500 € Troškovi istraživanja i razvoja DBT SA - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura. Troškovi istraživanja i razvoja DBT SA je 353 500 €

Operativni troškovi DBT SA su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi DBT SA je 2 838 000 €

31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 31/03/2020 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
-510 500 € -510 500 € 108 500 € 108 500 € 896 500 € 896 500 € 307 000 € 307 000 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
1 878 500 € 1 878 500 € 503 500 € 503 500 € 1 777 000 € 1 777 000 € 1 625 000 € 1 625 000 €
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
1 368 000 € 1 368 000 € 612 000 € 612 000 € 2 673 500 € 2 673 500 € 1 932 000 € 1 932 000 €
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
- - - - 2 673 500 € 2 673 500 € 1 932 000 € 1 932 000 €
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
-1 470 000 € -1 470 000 € -1 628 000 € -1 628 000 € -16 500 € -16 500 € -488 000 € -488 000 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
-1 573 500 € -1 573 500 € -1 809 000 € -1 809 000 € 156 000 € 156 000 € -487 000 € -487 000 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
353 500 € 353 500 € 384 500 € 384 500 € 116 500 € 116 500 € 146 000 € 146 000 €
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
2 838 000 € 2 838 000 € 2 240 000 € 2 240 000 € 2 690 000 € 2 690 000 € 2 420 000 € 2 420 000 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
10 609 000 € 10 609 000 € 11 888 000 € 11 888 000 € 10 612 000 € 10 612 000 € 9 524 000 € 9 524 000 €
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
15 267 000 € 15 267 000 € 15 990 000 € 15 990 000 € 15 324 000 € 15 324 000 € 13 971 000 € 13 971 000 €
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
2 349 000 € 2 349 000 € 4 057 000 € 4 057 000 € 293 000 € 293 000 € 336 000 € 336 000 €
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
- - - - 5 710 000 € 5 710 000 € 7 430 000 € 7 430 000 €
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - - - - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
- - - - 9 940 000 € 9 940 000 € 10 500 000 € 10 500 000 €
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
- - - - 64.87 % 64.87 % 75.16 % 75.16 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
6 967 000 € 6 967 000 € 8 924 000 € 8 924 000 € 5 384 000 € 5 384 000 € 3 471 000 € 3 471 000 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - - -619 500 € -619 500 € -479 000 € -479 000 €

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima DBT SA je 31/12/2020. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima DBT SA-a, ukupan prihod DBT SA-a iznosio je 1 368 000 Eura i promenjen na -29.193% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit DBT SA u posljednjem kvartalu iznosio je -1 573 500 €, a neto dobit je promijenjena za -1259.615% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija DBT SA

Finansije DBT SA