Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Fashion Bel Air S.A.

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Fashion Bel Air S.A., Fashion Bel Air S.A. godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Fashion Bel Air S.A. objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Fashion Bel Air S.A. ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

Dinamika neto prihoda Fashion Bel Air S.A. porasla je. Promjena je iznosila 0 €. Dinamika neto prihoda prikazana je u odnosu na prethodno izvješće. Neto prihod Fashion Bel Air S.A. - -1 102 825 €. Informacije o neto prihodu koriste se iz otvorenih izvora. Dinamika Fashion Bel Air S.A. neto prihoda pala je za -1 €. Procjena dinamike neto prihoda Fashion Bel Air S.A. izvršena je u odnosu na prethodno izvješće. Grafički prikaz internetskog financijskog izvještaja Fashion Bel Air S.A.. Financijski grafikon Fashion Bel Air S.A. prikazuje vrijednosti i promjene takvih pokazatelja: ukupna imovina, neto prihod, neto prihod. Sve informacije o Fashion Bel Air S.A. ukupnom prihodu na ovom grafikonu stvaraju se u obliku žutih traka.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/03/2018 2 748 326 € - -1 102 825 € -
31/12/2017 2 748 326 € - -1 102 824 € -
30/09/2017 2 500 000 € - -40 000 € -
30/06/2017 2 500 000 € - -40 000 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Fashion Bel Air S.A., raspored

Datumi najnovijih finansijskih izvještaja Fashion Bel Air S.A.: 30/06/2017, 31/12/2017, 31/03/2018. Datumi i datumi finansijskih izvještaja utvrđeni su zakonima zemlje u kojoj kompanija posluje. Najnoviji financijski izvještaj Fashion Bel Air S.A. dostupan je na mreži za takav datum - 31/03/2018. Bruto dobit Fashion Bel Air S.A. je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit Fashion Bel Air S.A. je -1 451 192 €

Datumi finansijskih izvještaja Fashion Bel Air S.A.

Operativni prihod Fashion Bel Air S.A. je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Fashion Bel Air S.A. je -879 527 € Neto prihod Fashion Bel Air S.A. je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Fashion Bel Air S.A. je -1 102 825 € Operativni troškovi Fashion Bel Air S.A. su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Fashion Bel Air S.A. je 3 627 853 €

Ukupni dug Fashion Bel Air S.A. je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine. Ukupni dug Fashion Bel Air S.A. je 11 080 809 €

  31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
-1 451 192 € -1 451 191 € 2 500 000 € 2 500 000 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
4 199 517 € 4 199 518 € - -
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
2 748 326 € 2 748 326 € 2 500 000 € 2 500 000 €
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
2 748 326 € 2 748 326 € 2 500 000 € 2 500 000 €
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
-879 527 € -879 526 € -10 000 € -10 000 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
-1 102 825 € -1 102 824 € -40 000 € -40 000 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
3 627 853 € 3 627 852 € 2 510 000 € 2 510 000 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
15 320 231 € 15 327 521 € - -
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
26 906 102 € 26 913 391 € - -
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
4 484 879 € 4 577 361 € - -
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
8 892 623 € 9 017 480 € - -
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
11 080 809 € 11 088 107 € - -
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
41.18 % 41.20 % - -
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
15 825 293 € 15 825 293 € - 18 110 942 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - -

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Fashion Bel Air S.A. je 31/03/2018. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Fashion Bel Air S.A.-a, ukupan prihod Fashion Bel Air S.A.-a iznosio je 2 748 326 Eura i promenjen na 0% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Fashion Bel Air S.A. u posljednjem kvartalu iznosio je -1 102 825 €, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Fashion Bel Air S.A.

Finansije Fashion Bel Air S.A.