Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi EasyVista S.A.

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije EasyVista S.A., EasyVista S.A. godišnji prihod za 2022. godinu. Kada EasyVista S.A. objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

EasyVista S.A. ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

Dinamika EasyVista S.A. neto prihoda porasla je za 0 € u odnosu na posljednji izvještajni period. Neto prihod EasyVista S.A. danas je iznosio 1 314 296 €. Neto prihod, prihod i dinamika - glavni finansijski pokazatelji EasyVista S.A.. EasyVista S.A. financijski izvještaj na grafikonu prikazuje dinamiku imovine. Vrijednost "ukupnog prihoda EasyVista S.A." na grafikonu je označena žutom bojom. Graf vrijednosti svih sredstava EasyVista S.A. predstavljen je zelenim trakama.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
30/06/2019 11 461 188 € - 1 314 296 € -
31/03/2019 11 461 188 € - 1 314 296 € -
31/12/2018 9 466 069 € - 481 744 € -
30/09/2018 9 466 069 € - 481 744 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj EasyVista S.A., raspored

Najnoviji datumi EasyVista S.A. finansijski izvještaji dostupni putem interneta: 30/09/2018, 31/03/2019, 30/06/2019. Datumi i datumi finansijskih izvještaja utvrđeni su zakonima zemlje u kojoj kompanija posluje. Najnoviji datum financijskog izvješća EasyVista S.A. je 30/06/2019. Bruto dobit EasyVista S.A. je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit EasyVista S.A. je 2 251 674 €

Datumi finansijskih izvještaja EasyVista S.A.

Operativni prihod EasyVista S.A. je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod EasyVista S.A. je 1 883 141 € Neto prihod EasyVista S.A. je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod EasyVista S.A. je 1 314 296 € Operativni troškovi EasyVista S.A. su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi EasyVista S.A. je 9 578 048 €

Ukupni dug EasyVista S.A. je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine. Ukupni dug EasyVista S.A. je 30 732 850 € Tok novca EasyVista S.A. je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji. Tok novca EasyVista S.A. je -107 816 €

  30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
2 251 674 € 2 251 674 € 999 420 € 999 420 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
9 209 515 € 9 209 515 € 8 466 650 € 8 466 650 €
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
11 461 188 € 11 461 188 € 9 466 069 € 9 466 069 €
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
11 461 188 € 11 461 188 € 9 466 069 € 9 466 069 €
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
1 883 141 € 1 883 141 € 492 932 € 492 932 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
1 314 296 € 1 314 296 € 481 744 € 481 744 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
9 578 048 € 9 578 048 € 8 973 137 € 8 973 137 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
24 558 826 € 24 558 826 € 21 333 107 € 21 333 107 €
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
29 204 524 € 29 204 524 € 26 044 616 € 26 044 616 €
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
1 157 397 € 1 157 397 € 1 000 925 € 1 000 925 €
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
21 706 621 € 21 706 621 € 21 349 798 € 21 349 798 €
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
30 732 850 € 30 732 850 € 30 039 211 € 30 039 211 €
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
105.23 % 105.23 % 115.34 % 115.34 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
-1 528 326 € -1 528 326 € -3 994 595 € -3 994 595 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
-107 816 € -107 816 € -433 952 € -433 952 €

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima EasyVista S.A. je 30/06/2019. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima EasyVista S.A.-a, ukupan prihod EasyVista S.A.-a iznosio je 11 461 188 Eura i promenjen na 0% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit EasyVista S.A. u posljednjem kvartalu iznosio je 1 314 296 €, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija EasyVista S.A.

Finansije EasyVista S.A.