Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi SA Entreparticuliers.com

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije SA Entreparticuliers.com, SA Entreparticuliers.com godišnji prihod za 2022. godinu. Kada SA Entreparticuliers.com objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

SA Entreparticuliers.com ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

SA Entreparticuliers.com tekući prihod i prihod za najnovija izvještajna razdoblja. Neto prihod SA Entreparticuliers.com je sada 104 920 €. Podaci o neto prihodu uzimaju se iz otvorenih izvora. Dinamika SA Entreparticuliers.com neto prihoda promijenjena je za 0 € u posljednjem periodu. Raspored financijskih izvještaja od 30/09/2018 do 31/12/2019 dostupan je na mreži. Financijsko izvješće na grafikonu SA Entreparticuliers.com omogućava vam da jasno vidite dinamiku osnovnih sredstava. Sve informacije o SA Entreparticuliers.com ukupnom prihodu na ovom grafikonu stvaraju se u obliku žutih traka.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/12/2019 104 920 € +1.65 % ↑ 30 594 € -
30/09/2019 104 920 € +1.65 % ↑ 30 594 € -
30/06/2019 132 641 € - -18 589 € -
31/03/2019 132 641 € - -18 589 € -
31/12/2018 103 214 € - -87 314 € -
30/09/2018 103 214 € - -87 314 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj SA Entreparticuliers.com, raspored

Datumi SA Entreparticuliers.com financijski izvještaji: 30/09/2018, 30/09/2019, 31/12/2019. Datumi i datumi finansijskih izvještaja utvrđeni su zakonima zemlje u kojoj kompanija posluje. Trenutni datum financijskog izvještaja SA Entreparticuliers.com za danas je 31/12/2019. Bruto dobit SA Entreparticuliers.com je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit SA Entreparticuliers.com je 52 462 €

Datumi finansijskih izvještaja SA Entreparticuliers.com

Operativni prihod SA Entreparticuliers.com je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod SA Entreparticuliers.com je 5 298 € Neto prihod SA Entreparticuliers.com je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod SA Entreparticuliers.com je 30 594 € Operativni troškovi SA Entreparticuliers.com su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi SA Entreparticuliers.com je 99 622 €

31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
52 462 € 52 462 € 53 225 € 53 225 € 23 847 € 23 847 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
52 458 € 52 458 € 79 416 € 79 416 € 79 367 € 79 367 €
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
104 920 € 104 920 € 132 641 € 132 641 € 103 214 € 103 214 €
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
- - 132 641 € 132 641 € 103 214 € 103 214 €
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
5 298 € 5 298 € -20 366 € -20 366 € -566 € -566 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
30 594 € 30 594 € -18 589 € -18 589 € -87 314 € -87 314 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
99 622 € 99 622 € 153 007 € 153 007 € 103 780 € 103 780 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
307 214 € 307 214 € 356 400 € 356 400 € 346 450 € 346 450 €
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
322 077 € 322 077 € 372 412 € 372 412 € 369 019 € 369 019 €
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
60 338 € 60 338 € 46 951 € 46 951 € 73 305 € 73 305 €
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
- - 618 640 € 618 640 € 582 873 € 582 873 €
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
- - 1 038 425 € 1 038 425 € 997 854 € 997 854 €
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
- - 278.84 % 278.84 % 270.41 % 270.41 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
-604 826 € -604 826 € -666 013 € -666 013 € -628 835 € -628 835 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - - -2 414 € -2 414 €

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima SA Entreparticuliers.com je 31/12/2019. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima SA Entreparticuliers.com-a, ukupan prihod SA Entreparticuliers.com-a iznosio je 104 920 Eura i promenjen na +1.65% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit SA Entreparticuliers.com u posljednjem kvartalu iznosio je 30 594 €, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija SA Entreparticuliers.com

Finansije SA Entreparticuliers.com